Odensehuis Assen

In vogelvlucht

Het Odensehuis: een plek en een stem voor mensen met dementie.

Het Odensehuis Assen is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie. Mantelzorgers, familie en vrienden zijn ook van harte welkom.
Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten, informatie en advies. Het Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich ‘thuis’ kunnen voelen.
De informatievoorziening is bestemd voor een brede groep geïnteresseerden.

Talent Benutten

In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen hebben, worden benut. Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Ontmoeting

Mensen met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Het Odensehuis is als inloopcentrum laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. In het Odensehuis is veel informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie beschikbaar. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie

In het Odensehuis draagt iedereen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. Bezoekers nemen op een of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen. Ieder talent wordt benut. De participanten vormen het hart van de organisatie. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. In het Odensehuis is één beroepskracht aanwezig, namelijk de coördinator. Zij heeft een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol in de organisatie. De coördinator draagt de filosofie en kernwaarden van het Odensehuis uit en brengt deze in de praktijk.

Eigen regie

Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Het Odensehuis biedt mensen met (beginnende) dementie een zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten dementie leren herkennen, begrijpen en leren accepteren.

Vernieuwing

Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt er samengewerkt met andere organisaties. De meeste Odensehuizen werken aan een dementievriendelijke omgeving en proberen zich te blijven vernieuwen door de continue ontwikkeling van uiteenlopende projecten. De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering van dementie noemt.